Setting a model: pictorial constructions of the human body

6 November – 4 December 2021 | Hungarian University of Fine Arts, Barcsay Hall
Exhibiting artists: BALLÓ Ede, BARCSAY Jenő, Charles BARGUE, BIRKÁS Ákos, BORTNYIK Sándor, CZENE Márta, DALLOS Ádám, DROZDIK Orshi, GADÁNYI György, GEBAUER Ernő, GIFFING Ida, GUTTMANN Mária, GYŐRFFY László, HARMATI Kitti, Dr. HERMANN Heid, HOLZMANN Friderika, HOÓZ Anna, HUSZÁR László, JAKAB Borbála, KACZ Endre, KERESZTES Zsófia, KNAPP Eugénia, KONDOR Béla, KŐ Pál, KŐNIG Frigyes, KRISTÓF Krisztián, LAKNER László, LÁBAY János, MAJOR János, MEDVECZKY Jenő, Mézes Attila, MODOSSY Imre, NAGY Gyula, Gustav OLOFSON, PHILIPP István, RAKSSÁNYI Dezső, SOMOGYI József, SVÁBY Lajos, SZABÓ Vladimir, SZLOVICSÁK Dömötör, PIRI Kálmán, SZENDE Dezső, SZENTISTVÁNYI Gyula, SZÉKELY Bertalan, TÓTH Ilona, TÓTH Nándor, VASZARY János, VISNYAI Zoltán, VÖRÖS Erzsi, WEINWURM Antal
Exhibition concept: 
ALBERT Ádám
Curated by 
ALBERT Ádám visual artist, head of the Department of Artistic Anatomy, Drawing and Geometry and BOJTOS Anikó art historian, Library Archive and Art Collection

Modellállítás: Az emberi test képi konstrukciói

2021. november 6. – december 4. | Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem
Kiállító művészek: BALLÓ Ede, BARCSAY Jenő, Charles BARGUE, BIRKÁS Ákos, BORTNYIK Sándor, CZENE Márta, DALLOS Ádám, DROZDIK Orshi, GADÁNYI György, GEBAUER Ernő, GIFFING Ida, GUTTMANN Mária, GYŐRFFY László, HARMATI Kitti, Dr. HERMANN Heid, HOLZMANN Friderika, HOÓZ Anna, HUSZÁR László, JAKAB Borbála, KACZ Endre, KERESZTES Zsófia, KNAPP Eugénia, KONDOR Béla, KŐ Pál, KŐNIG Frigyes, KRISTÓF Krisztián, LAKNER László, LÁBAY János, MAJOR János, MEDVECZKY Jenő, Mézes Attila, MODOSSY Imre, NAGY Gyula, Gustav OLOFSON, PHILIPP István, RAKSSÁNYI Dezső, SOMOGYI József, SVÁBY Lajos, SZABÓ Vladimir, SZLOVICSÁK Dömötör, PIRI Kálmán, SZENDE Dezső, SZENTISTVÁNYI Gyula, SZÉKELY Bertalan, TÓTH Ilona, TÓTH Nándor, VASZARY János, VISNYAI Zoltán, VÖRÖS Erzsi, WEINWURM Antal
A kiállítás koncepció: 
ALBERT Ádám
A kiállítás kurátorai: ALBERT Ádám képzőművész, a Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék vezetője és BOJTOS Anikó, művészettörténész, gyűjteménykezelő, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény munkatársa

„Since it is not nature’s task to produce finished images for us, the mere copying of what is provided by nature cannot produce an artefact.”
Bertalan Székely

For long centuries in the centre of the European art tradition there was the human body and the depiction of the human: by this the artist formulated his questions and made his statements. As a result, body representation had a central role in the educational programs of the first art academies, moreover only art institutions had the privilege of adjusting models. It is well illustrated by the fact that in French the word academie does not only mean not academy but also nude. The institutional drawing education and the spread of figure drawing books were resulted in the democratization of the way of drawing as it was no longer the only privilege of workers of the great masters’ studios, but learning and practicing various drawing techniques became available also for wider masses. In academic art education – as Thierry de Duve, the Belgian art theorist, explained in his writing about art educational models – careful study and faithful copying meant the basis of the training as structure was determining from Renaissance until the spread of Realism. The significance of the imaging based on model adjustment was decreased by the West-European and American distancing from the academic heritage and the strengthening of the abstract tendencies during the 20th century. Although in the East-European higher art educational institutions, including our university, this classical approach remained on agenda during the 20th century. Starting from the methodology of teaching drawing/modelling the exhibition presents the representation of the human body in the context of various social discourses related to the body through case studies. The original artefacts and archive documents point out the continuity of certain educational principles within the institution, at the same time they visualize how the teaching of the structure of the human body took on an individual, specific tone in different eras sourcing from views of certain teachers. The exhibition is built on the materials of the Library, Archives and Art Collection of the University. The anatomy drawings, illustrating figures made by Bertalan Székely remained in the Collection and the artefacts of Department of Artistic Anatomy, Geometry, and Projection give a comprehensive picture about the pedagogy which gave the basis of the teaching of the subject for long centuries.

„Miután a természetnek nem hivatása, hogy számunkra kész képeket állítson elő, így a természet által nyújtottak puszta másolása nem adhat műterméket”.

Székely Bertalan

Az európai művészeti hagyomány középpontjában hosszú évszázadokon keresztül az ember, az emberi test ábrázolása állt: a művész ezen keresztül fogalmazta meg kérdéseit, tette meg állításait. Ebből adódóan az első művészeti akadémiák oktatási programjában is központi helyet foglalt el a testábrázolás, sőt a modellállítás privilégiuma eredetileg csakis a művészeti intézményeket illette meg. Jól illusztrálja ezt, hogy a francia nyelvben az académie szó nemcsak akadémiát, hanem aktot is jelent. Az intézményes rajzoktatás, a mintarajzkönyvek elterjedése a rajzi kifejezésmód demokratizálódását eredményezte, hiszen többé már nemcsak a nagy mesterek műhelyeiben dolgozók kiváltsága volt a rajzolás, hanem szélesebb tömegek számára is lehetővé vált a rajz változatos technikáinak elsajátítása és gyakorlása. Az akadémiai művészetoktatásban – ahogy azt a belga művészetteoretikus, Thierry de Duve a művészetoktatási modellekről szóló írásában kifejtette – a gondos tanulmányozás és a hű másolás jelentette a képzés alapját, hiszen a struktúra a reneszánsztól kezdve a realizmus térhódításáig meghatározó volt. A 20. század során Nyugat-Európában és Amerikában az akadémikus hagyománytól való eltávolodás, illetve az absztrakt tendenciák megerősödése nyomán a modellállításon nyugvó leképezés jelentősége csökkent. Ám a kelet-európai művészeti felsőoktatási intézményekben, köztük egyetemünkön, a 20. század folyamán ez a klasszikus megközelítés napirenden maradt. A kiállítás az alakrajz/mintázás tanításának módszertanából kiindulva az emberi test ábrázolását a testtel kapcsolatos különböző társadalmi diskurzusok kontextusában, esettanulmányokon keresztül mutatja be. Az eredeti műtárgyak és archív dokumentumok egyes oktatási elvek intézményen belüli folytonosságára mutatnak rá, ugyanakkor azt is láthatóvá teszik, hogy a különböző korszakokban, egyes oktatók szemléletéből fakadóan hogyan kapott egyéni, sajátos színezetet az emberi test felépítésének tanítása. A kiállítás az MKE Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény anyagára épít. A Gyűjteményben fennmaradt, Székely Bertalan által készített anatómiai rajzok, szemléltető ábrák, továbbá a Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék gyűjteményének tárgyi emlékei átfogó képet adnak arról a pedagógiáról, mely hosszú évtizedekre lefektette a tárgyak oktatásának alapjait.